این کتاب را می خونم، بلکه کم کم یاد بگیرم چطور داستان بنویسم https://t.co/SrSsWQCV9v .