جای آقایان نستا، مالدینی و سرور و سالار گل زنان اینزاگی خیلی خالیه .