کاش بجای مربی، مالک باشگاه عوض می‌شد، برلوسکنی دیگه انگیزه خرج کردن نداره، به همه چیز با میلان رسیده .