همه دارن با هم خواب می‌بینن که بچه‌دار شدیم. از رفقای دانشگاه در شیراز بگیر تا اقوام اینجا .