روزه‌خواری را به روزه گرفتن و مدام شکایت کردن ترجیح میدم .