بریم سراغ درس و مشق، امشب باید تکالیف را تحویل بدم .