روزه‌دار باید از تموم شدن ماه رمضان ناراحت باشه، نه اینکه مدام غر بزنه .