این توییت مال هفت سال پیشه، بابازرگ دیگه سیگار نکشیدن، پارسال هم ما را تنها گذاشتن و عزادارمون کردن https://t.co/Lew1dXweO8 .