سخت‌تریم قسمت نوشتن، قلم در دست گرفتن و شروع نوشتنه .