وای وای؛ به خاطر تنبلی به دانشجو میگه باید ترم تابستون بگیری، اونم درسی که میشه معرفی به استاد گرفت .