مرزبان احمق میگه آلمانی‌ها گلر قوی‌تری داخل دروازه دارن؛ میره عاااموو .