به گلدون‌ها آب دادم، غذای ماهی‌ها را دادم، چایی سبز دم گذاشتم. .