الهی آن ده که آن به .
آمین ‎- RokhSaare
آن به که آن ده حتا ‎- Mamad
@mirzaie: بدون شک ‎- Ehsan Sh