داریم #زندگی_و_دیگر_هیچ #کیارستمی را تماشا می‌کنیم .