خوشبختانه در سال 88 همه ریش می‌گذاشتند و ریش تراشی هم دزدیده نشد https://t.co/wWH2MAClDi .