دنبال شماره تماسی از منصور ضابطیان می‌گردم، کسی هست که بتونه کمکم کنه؟ .