دیشب رو حیاط خوابیدم، خیلی لذت بخش بود، با صدای اذان هم بیدار شدم .