دیشب قبل خواب شل سیلوراستاین خوندم، اون خدا بیامرز کلا کودک درون بوده که دست و پا درآورده .