خدا هم بارها میگه که این دنیا مسخره بازیه ولی اکثرا باور نمی‌کنن، اعلموا انّما الحیاة الدنیا لعب و لهو .