یکی از پست ترین شغل ها بادیگارد بودنه، جانت را بذاری برای محافظت از کسی به خاطر پول .