بادیگارد بودن چیزی در حد بمبگذار انتحاریه، جونت برای خواسته بقیه .