بهترین، تنهاترین، برای اولین بار در ایران، بزرگترین در خاورمیانه و... https://t.co/EgqzSkOZCC .