احساس می‌کنم برگشتم به سال ۸۷ و اولین ورودم به فرندفید؛ چه روزگاری بود