یک عکس‌های قدیمی‌ای از روزگارمون در فرندفید دارم که هم می‌گم شر کنم حال کنید هم می‌گم شر نکنم اینجا جاش نیست