یکروز استراحت کاری خونه باشی و سرماخورده باشی و از صبح زود بیدار باشی...مجبور باشی فرنی درست کنی ...هقققق بدلم موند یکروز تا ۹بحابم
۲۰۱۶۰۱۱۶_۰۶۵۸۱۶.jpg