روزی که اومدم فرفر سال ۸۶ بود زمستونم بود بین ماهای آذر ودی بود دقیق یادم نیست ..ولی امروز هم اومدم هم زمستون هم دی ماه و یک دختر ۶ساله دارم ...یاد اونوقتا افتادم تنهای ولی الان با یک همراه دوست داشتنی
عزیزم ‎· mollatabar