ازخودم ناراحتم نه ازکسی بخاطر اینکه خودم بیخودی حرف زدم #الهه_غرغرو