چه سحرخیزم من
ساعت ۸:۵۰ دقیقه است اونوقت سحر خیز!؟؟ ‎- جولیا پندلتون
فداتشم از ۶بیدارم...قید میخوندم .و آزمایشگاه رفتم نهار اماده کردم ‎- elahep8387
اهان... ‎- جولیا پندلتون