کسی از idehخبر نداره؟؟
توی اینستا هست ولی کاش یکی بگه بهش بیاد ‎- sousan
من اکانت عوض کردم اینستا ندارمش بادش کردم ‎- elahep8387