سلام ...از صبح با استرس بیدار بشی اون روری چه روری میشه #الهه_غرغرو
چندروزه غرنزدم ‎· elahep8387