خب چندسال با یک جای خاطره داری روزی بهترین لحظاتتو .تلخ ترین .شادی… https://t.co/GL9NbemJT1 .