خب چندسال با یک جای خاطره داری روزی بهترین لحظاتتو .تلخ ترین .شادی وغمتو مینوشتی مهمترین وضعیتت مامان شدنت تا شب اخری که کوچولوت به دنیا بیادبعدهم لذت بردنشو.وبزرگ شدنش تولد وووو...بعد دوباره برگردی به اون روزا خب خوشحالی وجالبی برام داره ..باکلی ذوق هم تعریف کنی که بیامثه قبل ضدحال بهت بزنن خیلی حالت گرفته میشه ...