خبری از ideh,فاطیما گرافیک .سبو نیست .
توی تلگرام هست سبو ‎- آمیرزو