خداروشکر خونم هیچ آنتن نداره هرکسی زنگ میزنه میگه کجای دسترس نیستی .