یکی نیست بگه مرض داشتی دختر از کسی چیزی بپرسی که حالا دیدشون نسبت بهت عوض بشه ....بقول یکی میگفت کاش سیاست داشتی .