کلی امروز خوشحال شدم بالاخره از استوپ دراومدم ...۲۶رفتم موکوم کلی از… https://t.co/LEbBs2C7Yi .