اولش خیلی ناراحت شدم ولی بعد دیدم راست میگه ...ترجیح میدم مدتی کنار برم و حرفی ازخودم بکسی نزنم تا همه چی عادی بشه .