تنها دلیل اینجا بودنم تنهای و حرف دلمو راحت بزنم همین وهمین .
این دلیل بزرگیه ‎· نومیا
@nomia: دقیقا ‎· elahep8387