تنها دلیل اینجا بودنم تنهای و حرف دلمو راحت بزنم همین وهمین .
این دلیل بزرگیه ‎- نومیا
@nomia: دقیقا ‎- elahep8387