ساعت ۴هم جلسه هست باید مثه مجسمه باشیم تا تموم بشه .