گفتم صبح جمعه سرکار خلوته شهرزاد ببینیم فلش گذشتم تصویر داره صدا نداره ...