خیلی امشب بی حوصلم
منم ‎- sayeh
@sayeh: منکه رفتم زیر پتو قایم شدم گریه میکنم دخترم نبینه ‎- elahep8387
منم حوصلم سر میره گریم میگیره ‎- ♧♧♧
@parastoooo: الهی عزیزم تو دیگه چرا همیشه آقا ایمان کنارت باشه ودلت شاد .حوصلتم سرنره ر ‎- elahep8387
منم:( ‎- p@Ris