خیلی امشب بی حوصلم
منم ‎· sayeh
@sayeh: منکه رفتم زیر پتو قایم شدم گریه میکنم دخترم نبینه ‎· elahep8387
منم حوصلم سر میره گریم میگیره ‎· ♧♧♧
@parastoooo: الهی عزیزم تو دیگه چرا همیشه آقا ایمان کنارت باشه ودلت شاد .حوصلتم سرنره ر ‎· elahep8387
منم:( ‎· p@Ris