قول دادم بخودم دیگه حساس نباشم برای عید وهرجوری هست راحت بگیرم