وقتی حرف یکی میشه بهم میریزم وبه همه چی شک میکنم
دست خودمم نیست خب ‎- elahep8387