کاش میشد خیلی حرفا رک راحت زد
نمیشه هرکاری میکنم ‎- elahep8387