کاش میشد خیلی حرفا رک راحت زد
نمیشه هرکاری میکنم ‎· elahep8387