فاطمه میگه مامان گریه میکنی میگم نه چشمم ابریزش داره میگه یا پیاز میگی پوست گرفتی یا میگی ابریزش داری اینم فهمید میپیچونمشص
کاش دروغ نگی به بچه ‎- Rza ‎· حســـــــنے
چرا گریه میکنی؟ ‎· حســـــــنے
@hssn67: @reza بفهمه گریه میکنم که تا خود صبح میگفت چرا من کاری کردم من دختر بدی هستم.مگه خوب نشدی .بعدهم میشینه باخودم گریه میکنه ‎· elahep8387
@hssn67 خودمم نمیدونم چرا گریه میکنم کار همیشگی منه گریه منم شده مثه خندم ‎· elahep8387