دو هفته قبل فاطمه رو بردم سرکار هنوز میپرسه مامان دوربین دیدن من خندیدم و اذیت کردم ریستون چیزی نگفت دعوات نکرد میگم نه ..میگه پس ریستون مهربونه امروز مرخصی بگیر نرو یا منم دوباره ببر
امان از استدلالهای قشنگ بچه ها ‎- رهــــــــرو™
@rrahro امان واقعا ‎- elahep8387