خابم میاد .باید دوش بگیرم.فیلم شهرزاد وکیمیاهم میخام ببینم نهارهم نداریم تا ساعت ۱هم باید اماده باشیم که بریم سرکار
اولین گزینه برای حذف کردن و رسیدن به بقیه کارها: کیمیا :دی ‎- رهــــــــرو™
@rrahro: بالاجبار گزینه اول رو حذف کردم ‎- elahep8387