خابم میاد .باید دوش بگیرم.فیلم شهرزاد وکیمیاهم میخام ببینم نهارهم نداریم تا ساعت ۱هم باید اماده باشیم که بریم سرکار
اولین گزینه برای حذف کردن و رسیدن به بقیه کارها: کیمیا :دی ‎· رهــــــــرو™
@rrahro: بالاجبار گزینه اول رو حذف کردم ‎· elahep8387