خوبه به همه کارام رسیدم برم بیمارستان پیش دکترم ودارو هامو بگیرم و بعدم سرکار
الان ميريد سركار؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: بله من از ساعت ۲عصر تا ۱۰شب سرکارم ‎· elahep8387