گتد زدن بازهم با اینکه میتونست یک شب خوب باشه وخوش بگذرونیم و گند بهش زدم