امروز سرکار با اینترنتش فیلم دانلود کردم وتموم شد وسطای دانلودم تمیدونم چه خاکی تو سرم بکنم حالا فردا گندش درمیاد دیگه